1. Splošni pogoji

1.1. Ime spletnega panela

Ime spletnega panela je Plusplet (v nadaljevanju: panel).

1.2. Lastnik in skrbnik panela

Lastnik in skrbnik panela (v nadaljevanju: lastnik) je družba Aragon, raziskovanje in načrtovanje, d.o.o., Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana, ki ima izključno pravico do upravljanja z navedenim panelom.

1.3. Član panela

Član panela (v nadaljevanju: član) se uporablja za vse posameznike, ki v panelu pridobijo uporabniški račun.

1.4. Pravna veljavnost in varnost

Odnos med članom in lastnikom ureja vsakokrat veljavna verzija Splošnih pogojev in varovanja podatkov, ki je vedno dostopna na spletni strani panela.

Lastnik si pridržuje pravico brez predhodnega obvestila dopolniti, izbrisati ali spremeniti katerokoli del spletnega mesta panela ali katerikoli del njegove vsebine.

Za uporabo spletnega mesta panela in tolmačenje Splošnih pogojev in Varovanja podatkov se uporablja veljavno pravo Republike Slovenije. V primeru sporov, izhajajočih iz ali zaradi uporabe spletnega mesta panela, bosta član in lastnik le-te skušala najprej rešiti sporazumno. Kolikor to ne bo mogoče je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

1.5. Dodatne informacije

Vprašanja povezana s splošnimi pogoji uporabe portala Plusplet, članstva v panelu in vprašanja povezana z anketiranjem oz. raziskavami lahko člani pošljejo po elektronski pošti na naslov info@plusplet.com

2. Člani panela

2.1. Kdo je lahko član?

Član panela lahko postane vsaka polnoletna oseba ali mladoletna oseba, stara vsaj 15 let, ki ima privoljenje staršev ali skrbnikov. Član mora pred pridobitvijo uporabniškega računa sprejeti in se strinjati z vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji in Varovanjem podatkov.

Vsak posameznik se lahko prijavi v panel in postane član le z enim uporabniškim računom.

2.2. Prijava v panel

Registracija oz. prijava v panel poteka v dveh fazah. Prva faza registracije se opravi na spletni strani panela ali preko registracijskega linka, kamor posameznik vpiše svoj elektronski naslov. Ko posameznik vpiše svoj elektronski naslov ter potrdi registracijo prejme elektronsko sporočilo s povezavo do končne prijave v panel, kar predstavlja drugo fazo prijave. S klikom na povezavo posameznik postane član panela.

2.3. Odgovornost člana

Član se obvezuje, da bo v vseh oblikah raziskav, v katerih bo sodeloval, podajal resnične, relevantne in smiselne odgovore.

Član sam odgovarja za svoje uporabniško ime in geslo. V primeru, da tretja oseba uporabi uporabniško ime in geslo člana, je član dolžan obvestiti lastnika panela in takoj sam spremeniti geslo.

2.4. Izbris iz panela

Član lahko kadarkoli sam izbriše svoj uporabniški račun ali pa zaprosi lastnika panela za izbris uporabniškega računa iz baze članov panela. Ob izbrisu bo lastnik izbrisal vse podatke člana razen tistih, ki jih lastnik mora obdržati na podlagi zakonskih določil. Lastnik lahko po lastni presoji brez najave in obrazložitve izbriše člana iz panela in posledično zbriše njegove prejete žetone, če: je član neaktiven (se ne odziva na povabila za sodelovanje v spletnih raziskavah), elektronski naslov člana ne deluje, podatki člana niso konsistentni, se član obnaša neetično ali nespoštljivo, član posreduje svoje uporabniško ime in geslo tretji osebi, ima član več kot en uporabniški račun.

3. Sodelovanje v četrtletnem nagradnem žrebanju za Nagrado zvestobe Plusplet

3.1. Višina Nagrade zvestobe

Člani se lahko štirikrat letno potegujejo za nagrado v vrednosti 300,00 € bruto. Izplačevalec, lastnik panela, bo ob izplačilu nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine. Dobitki iz nagradnih iger se na podlagi 109. člena Zakona o dohodnini ZDoh-2 (UL RS, št. 117/2006) vštevajo v letno davčno osnovo rezidenta.

Nagrajeni član mora za izplačilo nagrade lastniku panela posredovati vse zahtevane osebne podatke (ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka ter številka osebnega računa, na katerega želi prejeti izplačilo nagrade), kot to predpisuje 2. odstavek 35. člena Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2).

3.2. Kdo lahko sodeluje v žrebanju za Nagrado zvestobe?

V žrebanju lahko sodeluje vsak član panela, ki v posameznem četrtletju (obdobje treh zaporednih mesecev), na katerega se nanaša Nagrada zvestobe, sodeluje v vsaj 30 odstotkih spletnih anket, za katere prejme povabilo. Sodelovanje v anketi se šteje kot uspešno in popolno (v nadaljevanju: rešena anketa), če je anketa izpolnjena skladno z navodili, v času, ki je določen za čas aktivnosti ankete in v celoti, kar pomeni, da je vabljeni član panela odgovoril na vsa zastavljena mu vprašanja.

3.3. Kako se sodeluje v žrebanju za Nagrado zvestobe?

Vsaka rešena anketa članu prinese en Plusplet žeton (v nadaljevanju: žeton). Vsi pridobljeni žetoni se uvrstijo v nagradno žrebanje, če član v predpisanem četrtletju reši vsaj 30 odstotkov anket, za katere prejme povabilo. Več anket ko član izpolni, več njegovih žetonov se uvrsti v četrtletno žrebanje, s čimer se poveča članova možnost za uspeh in osvojitev četrtletne Nagrade zvestobe. Primer: Če član v določenem četrtletju prejme povabilo na 30 anket in jih reši vsaj 9 ter s tem prejme 9 žetonov, bo izpolnil pogoj za sodelovanje v četrtletnem nagradnem žrebanju za Nagrado zvestobe. V žrebanje se bo tako uvrstilo vseh 9 njegovih žetonov. Če bo član rešil 12 anket, se bo v žrebanje uvrstilo 12 njegovih žetonov. Če pa bo rešil 8 anket ali manj (kar predstavlja manj kot 30 odstotkov vseh anket, za katere je prejel povabilo), se njegovi zbrani žetoni ne uvrstijo v četrtletno nagradno žrebanje za Nagrado zvestobe.

Član lahko spremlja št. svojih žetonov v svojem uporabniškem računu na spletni strani panela.

3.4. Četrtletna obdobja

Prvo četrtletje traja od 1. januarja tekočega leta do 31. marca tekočega leta.

Drugo četrtletje traja od 1. aprila tekočega leta do 30. junija tekočega leta.

Tretje četrtletje traja od 1. junija tekočega leta do 30. septembra tekočega leta.

Četrto četrtletje traja od 1. oktobra tekočega leta do 31. decembra tekočega leta.

3.5. Kaj bodo potekala žrebanja?

Žrebanja bodo izvedena najkasneje dva delovna tedna po koncu zadnjega tedna četrtletja.

3.6. Kje bodo objavljeni rezultati žrebanj?

Rezultati žrebanja bodo objavljeni na spletni strani panela, nagrajenec pa bo obveščen po elektronski pošti na naslov, ki ga uporablja za registracijo v panel.

Član se z včlanitvijo v panel strinja, da se v primeru, da bo izžreban za Nagrado četrtletja ali kakršnokoli drugo nagrado, na spletni strani ali facebook strani panela objavi njegovo ime in priimek ter kraj bivanja.

4. Varovanje podatkov

To obvestilo se nanaša na spletni panel Plusplet (v nadaljevanju: panel), ki je last družbe Aragon, raziskovanje in načrtovanje, d.o.o. (v nadaljevanju: lastnik), Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana. Aragon d.o.o.. Lastnik ima izključno pravico do upravljanja z navedenim panelom.

Aragon d.o.o. posluje v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter se ravna po priporočilih domačih in mednarodnih organizacij, ki urejajo delovanje tržno raziskovalne stroke (SOZ-Slovenska oglaševalska zbornica, DMS-Društvo za marketing Slovenije, ESOMAR –European Society of Opinion and Marketing Research).

Aragon d.o.o. članom zagotavlja, da osebne podatke obravnava zaupno in z njimi ravna v skladu z določbami Zakona o varovanju osebnih podatkov ter da pridobljene podatke uporablja izključno v raziskovalne namene.

Aragon d.o.o. članom zagotavlja, da osebnih podatkov ter drugih podatkov, zbranih v postopku registracije, kot tudi ostalih podatkov, zbranih v postopku anketiranja (odgovori na anketna vprašanja, odgovori na spletnih forumih, ….) ne bo razkrival tretjim osebam na način, ki bi omogočal razkritje identitete članov panela, razen v primeru njihove izrecne privolitve. Rezultati zbranih podatkov se prikazujejo združeno (v sumarni obliki) in nikoli za posameznega člana panela.

Panel je na voljo polnoletnim osebam in mladoletnikom, starim vsaj 15 let, ki imajo privoljenje staršev ali njihovih skrbnikov. Aragon d.o.o. pri tem ravna skladno s kodeksom COPPA (Children's Online Privacy Protection Act). Popolna identifikacija starosti na svetovnem spletu žal ni mogoča, zato ni izključena možnost napak, ki bi izhajale iz zgoraj navedenih starostnih omejitev. Aragon d.o.o. ne odgovarja za odločitev mladoletne osebe , da postane član panela.

Uporaba portala Plusplet je brezplačna in prostovoljna. Član lahko kadarkoli sam izbriše svoj uporabniški račun ali zaprosi podjetje Aragon d.o.o. za izbris uporabniškega računa iz baze članov panela.

Za uporabo panela mora član panelu posredovati vse podatke, potrebne za uporabniški račun, pri čemer si Aragon d.o.o pridržuje pravico zavrniti registracijo posameznemu članu brez obrazložitve. Član se zavezuje uporabniško ime in geslo varovati kot poslovno skrivnost in jo ne sme zaupati drugi osebi. Član ima pravico od Aragona d.o.o. kadarkoli zahtevati, da njegov uporabniški račun izbriše iz panela.

Z registracijo v panel in pridobitvijo uporabniškega računa član potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji ter Varovanjem podatkov. V primeru, da posameznik ne poda soglasja za zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov, ne more postati član panela.

Član se obvezuje, da panela ne bo uporabljal za nezakonite ali namenu uporabe nasprotujoče namene. V primeru, da član krši pogoje uporabe, lahko Aragon d.o.o članu onemogoči uporabo panela.

Z registracijo v panel član izjavlja, da informacij, pridobljenih na podlagi sodelovanja v raziskavah in anketah portala Plusplet, na katere je bil povabljen s strani družbe Aragon d.o.o, ne bo razkrival drugim strankam kot tudi da bo informacije uporabljal izključno za namene postopkov povezanih s tržno raziskavo. Objave na drugih mestih niso dovoljene, razen če je na portalu Plusplet drugače določeno.

Član ima pravico kadarkoli med ali po samem anketiranju zahtevati izbris kateregakoli podatka, ki je bil pridobljen na podlagi anketiranja.

Portal Plusplet lahko vsebuje povezave na druge spletne strani podjetij, pri čemer pa Aragon d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino in spoštovanje predpisov teh spletnih strani.

Aragon d.o.o. zagotavlja, da ne izvaja aktivnosti neposrednega trženja (npr. direktni marketing), temveč izključno aktivnosti tržnih in javnomnenjskih raziskav ter s tem povezanega svetovanja.

Aragon d.o.o. pri izvajanju spletnih anket in spletnih forumov uporablja majhne tekstovne datoteke – piškotke (cookies). Tovrstne datoteke se hranijo na računalniku člana. Piškotki se uporabljajo zgolj z namenom zagotavljanja kvalitete prikazovanja spletnih strani spletnega panela, za preverjanje veljavnosti izpolnjenega anketnega vprašalnika ter za preprečevanje podvajanja odgovorov istega člana.

V vsakem spletnem pregledovalniku se lahko nastavi možnost sprotnega obveščanja o vseh piškotkih, ki se želijo namestiti na računalnik uporabnika, kot tudi možnost izbrisa oz. preprečite namestitve piškotkov.

Aragon d.o.o. uporablja izključno lastne spletne strežnike, ki zagotavljajo varno zaščito.

Aragon d.o.o. si pridržuje pravico brez predhodnega obvestila dopolniti, izbrisati ali spremeniti katerokoli del spletnega mesta spletnega panela ali katerikoli del njegove vsebine.

Člani panela soglašajo, da se za uporabo portala in tolmačenje teh splošnih pogojev uporablja veljavno pravo Republike Slovenije. V primeru sporov, izhajajočih iz ali zaradi uporabe tega portala, je pristojno sodišče v Ljubljani.